GüncelDemo Talebi

Çerez Politikası

Kişisel Verilerin Korunması
İletişim ve Çerez Politikası Aydınlatma Metni

PAK Gıda Üretim ve Paz. A.Ş. veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işlemektedir.

KVKK'nun Aydınlatma Yükümlülüğü'nü düzenleyen 10'ncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri ilgili kişileri belirli konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu aydınlatma metni de hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'ine uygun olarak hazırlanmıştır.

İlgili Kişi

Kişisel verileri PAK Gıda Üretim ve Paz. A.Ş. tarafından işlenen siz, web sitemizi ziyaret etmeniz sebebiyle Ziyaretçi (Internet) olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

Veri Sorumlusu

Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan PAK Gıda Üretim ve Paz. A.Ş. veri sorumlusudur.

Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi

Aşağıdaki kişisel verileriniz ve elde edinme yöntemleri gösterilmektedir. Aynı kişisel veri birden fazla yöntemle de elde edilebilir.

Yöntem/OrtamVeriler

Otomatik yönlemlerle doğrudan sizden 

Elektronik ortamda

Ad, Soyad, E-Posta Adresi, Telefon Numarası, İletişim Konusu, İletişim izni, İletişim İzni Kaynağı, İletişim İzni Verme Zamanı, Mesaj İçeriği, IP Adresi, Gönderme Saati, Gönderme Tarihi, Kalıcı çerez ve Oturum çerezi;

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Aşağıdaki tabloda kişisel verilerinizin işlenmesindeki hukuki sebepler ve işlenme amaçları listelenmiştir.

 

KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle

 

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla

Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik'ndaki İletişim İzinlerinin Saklanması'na (Madde 13/2) istinaden;
E-Posta Adresi, Telefon Numarası, İletişim izni, İletişim İzni Kaynağı, İletişim İzni Verme Zamanı ve IP Adresi

 KVKK Md.5/2f'deki ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebiyle

Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amacıyla

Oturum çerezi ve Kalıcı çerez

Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla

Analitik-Performans Çerezleri ve Hedefleme-Reklam Çerezleri

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla

İletişim İzni Kaynağı, İletişim İzni Verme Zamanı ve IP Adresi

Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi amacıyla

Analitik-Performans Çerezleri ve Hedefleme-Reklam Çerezleri

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla

Ad, Soyad, E-Posta Adresi, Telefon Numarası, İletişim Konusu, Mesaj İçeriği, Gönderme Tarihi ve Gönderme Saati, Üyelik Kaydına Ait Kullanıcı Adı, Login (şifre) Bilgileri,

KVKK Md.5/1'e göre açık rızanızın bulunması durumunda

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla

Ad, Soyad, E-Posta Adresi, Telefon Numarası, İletişim Konusu, İletişim izni, Mesaj İçeriği, Gönderme Tarihi ve Gönderme Saati, Üyelik Kaydına Ait Kullanıcı Adı, Login (şifre) Bilgileri,

 KVKK Md.9/1'de düzenlenen yurt dışına kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin açık rızanızın bulunması durumunda;
Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi amacıyla

Analitik-Performans Çerezleri ve Hedefleme-Reklam Çerezleri

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıylaAd, Soyad, Üyelik Kaydına Ait Kullanıcı Adı, Login (şifre) Bilgileri,

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı kurulları gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; aşağıdaki tabloda aktarılan kişisel verileriniz alıcılar ve aktarılma amaçları gösterilmektedir.

Alıcı / Amaç

Veriler

Google Inc.'ne ve Facebook’a

web sitesi analiz ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi

Analitik-Performans Çerezleri ve Hedefleme-Reklam Çerezleri;

Saklama ve arşiv hizmeti alınan hizmet sağlayıcısı Azure Avrupa’ya

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla
Ad, Soyad, Üyelik Kaydına Ait Kullanıcı Adı, Login (şifre) Bilgileri,

kişisel verileriniz aktarılabilir.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikâyette bulunulamaz.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Haklarınızı veri sorumlusuna yani bize başvurarak kullanabilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu

Gayrettepe Mahallesi Prof. Dr. Bülent Tarcan Cadde No: 5 Beşiktaş / İstanbul adresine yazılı olarak;

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinizi kullanarak Pakgida@hs01.kep.tr KEP adresine;

Veya sistemlerimizde size ait görünen e-posta adresinizi kullanarak kvkk@pakgida.com adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'den ulaşabilirsiniz.

PAK Gıda Üretim ve Paz. A.Ş.

Kişisel Verilerin Korunması "Ziyaretçi (Internet)" Açık Rıza Metni ve Beyanı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre sizinle ilgili bazı kişisel verilerin, veri sorumlusu olan PAK Gıda Üretim ve Paz. A.Ş. tarafından işlenebilmesi için açık rızanız gerekmektedir.

Açık Rızanıza İstinaden İşlenecek Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

KVKK Md.5/1'e istinaden işlen kişisel veriler ve işlenme amaçları;

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla

Ad, Soyad, E-Posta Adresi, Telefon Numarası, İletişim Konusu, İletişim izni, Mesaj İçeriği, Gönderme Tarihi ve Gönderme Saati, Üyelik Kaydına Ait Kullanıcı Adı, Login (şifre) Bilgileri,

 KVKK Md.9/1'de düzenlenen yurt dışına aktarılabilecek kişisel veriler ve işlenme amaçları;

Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi amacıyla

Analitik-Performans Çerezleri ve Hedefleme-Reklam Çerezleri

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla

Ad, Soyad, Üyelik Kaydına Ait Kullanıcı Adı, Login (şifre) Bilgileri,

PAK Gıda Üretim ve Paz. A.Ş. tarafından hazırlanan aydınlatma metnini ve aşağıda yer alan Çerez Politikasını okudum, vermiş olduğum kişisel verilerimin aydınlatma metninde yer alan amaçlara ve şartlara uygun olarak işlenmesini kabul ve beyan ederim.

Yukarıdaki yer alan bilgilendirmeler kapsamında belirtilen izinleri/onayları veriyorsanız, bu hususlardaki kabul, rıza ve onayınızı belirtmek üzere ekran üzerindeki “kabul ediyorum” kutucuğunu tıklayarak onayınızı verin.

 

ÇEREZ POLİTİKASI

 Çerez Politikası Nedir?

Çerez, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda ya da mobil cihazınızda depolanan küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalarda IP adresiniz, oturum bilgileriniz, eriştiğiniz sayfalar vb. veriler saklanır. Çerezler sayesinde internet sitesi tercihleriniz hatırlanabilir, oturumunuzun açık tutulması sağlanabilir ya da size ilgilendiğiniz içerik sunulabilir.

Çerezler mobil cihazlarda depolanma süreleri ve kimin tarafından yerleştirildikleri gibi kriterlere göre farklı türlere ayrılmaktadır. Bu bağlamda çerez türleri Kalıcı Çerezler, Oturum Çerezleri, Birinci Taraf Çerezleri ve Üçüncü Taraf Çerezler olarak sıralanabilir.  

Çerezler (Cookie’ler)

Çerez Politikası internet sitesi kullanıcılarını çerezlere ve kullanılan çerez türlerine ilişkin olarak bilgilendirmek ve çerez tercihlerinin nasıl yönetilebileceği konusunda yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır. PAK Gıda Üretim ve Paz. A.Ş. (Bundan sonra kısaca “Veri Sahibi” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) birçok internet sitesinde olduğu gibi internet sitesi kullanıcılarının ziyaret deneyimlerini iyileştirmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla çerez vb. teknolojiler kullanmaktadır.

Veri Sahibi, yönettiği www.pakgroup.com internet sitesinden en verimli şekilde faydalanabilmesi ve kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi için, bu Platformlarda girişte verilen onaya bağlı olarak Çerezler kullanmaktadır.  Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Cookie’leri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak Platformları kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz.

 • Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler konusundan daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org  ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

İnternet sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

 • İnternet sitemizin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
 • İnternet sitemizi iyileştirmek ve internet sitemiz üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek;
 • İnternet sitemizin, sizin ve Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.
 • Doğrudan ve dolaylı pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanmak
 • İnternet sitemizde Kullanılan Çerezlerin Kategorileri

 Teknik Çerezler

(Technical Cookies)

 

Teknik çerezler ile İnternet sitemizin çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.

Analitik Çerezler

(Analytical Cookies)

Analitik çerezler ile internet sitemizi ziyaret edenlerin sayıları, internet sitemizde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitemizin ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

 • İnternet Sitemizde Kullanılan Çerezler

 Çerez

Açıklama, Süre ve Tercihler

Analitik ve Reklam Çerezleri

 

Google

Bu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını bu şekilde internet sitesinin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar. Davranışsal ve hedef odaklı reklamların ziyaretçilere gösterilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Google, bu istatistiklere toplumsal istatistikler ve ilgilere ilişkin veriler eklemek suretiyle, kullanıcıları daha iyi anlamamızı sağlar.

İnternet sitemiz, Google Analitik çerezleri kullanmaktadır. Söz konusu çerezler ile toplanan veriler, ABD’de bulunan Google sunucularına aktarılmakta ve söz konusu veriler Google’ın veri koruma ilkeleri ile uyumlu olarak muhafaza edilmektedir. Google’ın analitik veri işleme faaliyetleri ve kişisel verilerin korunması konusundaki ilkeler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Çerezlerin Kontrolü

https://tools.qooqle.com/dlpaqe/qaoptout

Teknik Çerezler

 

Oturum

Oturum çerezleri oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılır.

Yük Dengeleme

Yük dengeleme çerezleri, yükü dağıtarak sunucu yükünü azaltmak için kullanılır.

 • Çerezlerin Kullanımı Veri Sahipleri Tarafından Engellenebilir mi?

Veri sahipleri, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır.

Çerezlere ilişkin tercihlerin, kullanıcının internet sitesine erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.

Ücretsiz Danışma Hattı+90 212 267 07 25

E-BÜLTENE KAYIT OLUN