GüncelDemo Talebi

Kullanım Koşulları Ve Gizlilik Bildirimi

GİZLİLİK POLİTİKASI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

PAK Gıda Üretim ve Paz. A.Ş. veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işlemektedir.

KVKK'nun Aydınlatma Yükümlülüğü'nü düzenleyen 10'ncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri ilgili kişileri belirli konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu aydınlatma metni de hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'ine uygun olarak hazırlanmıştır.

İlgili Kişi

Kişisel verileri PAK Gıda Üretim ve Paz. A.Ş. tarafından işlenen siz, web sitemizi ziyaret etmeniz sebebiyle Ziyaretçi (Internet) olarak tanımlanmakta ve Kanun tarafından da İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.

Veri Sorumlusu

Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan PAK Gıda Üretim ve Paz. A.Ş. veri sorumlusudur.

Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi

Aşağıdaki kişisel verileriniz ve elde edinme yöntemleri gösterilmektedir. Aynı kişisel veri birden fazla yöntemle de elde edilebilir.

Yöntem/Ortam

Veriler

Otomatik yönlemlerle doğrudan sizden 

Elektronik ortamda

Ad, Soyad, E-Posta Adresi, Telefon Numarası, İletişim Konusu, İletişim izni, İletişim İzni Kaynağı, İletişim İzni Verme Zamanı, Mesaj İçeriği, IP Adresi, Gönderme Saati, Gönderme Tarihi, Kalıcı çerez ve Oturum çerezi;

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Aşağıdaki tabloda kişisel verilerinizin işlenmesindeki hukuki sebepler ve işlenme amaçları listelenmiştir.

 KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle

 Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla

Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik'ndaki İletişim İzinlerinin Saklanması'na (Madde 13/2) istinaden;

E-Posta Adresi, Telefon Numarası, İletişim izni, İletişim İzni Kaynağı, İletişim İzni Verme Zamanı ve IP Adresi

 

 KVKK Md.5/2f'deki ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebiyle

 

Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amacıyla

Oturum çerezi ve Kalıcı çerez

Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla

Analitik-Performans Çerezleri ve Hedefleme-Reklam Çerezleri

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla

İletişim İzni Kaynağı, İletişim İzni Verme Zamanı ve IP Adresi

Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi amacıyla

Analitik-Performans Çerezleri ve Hedefleme-Reklam Çerezleri

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla

Ad, Soyad, E-Posta Adresi, Telefon Numarası, İletişim Konusu, Mesaj İçeriği, Gönderme Tarihi ve Gönderme Saati, Üyelik Kaydına Ait Kullanıcı Adı, Login (şifre) Bilgileri,

 

KVKK Md.5/1'e göre açık rızanızın bulunması durumunda

 

Pazarlama-Reklam ve İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla

Ad, Soyad, E-Posta Adresi, Telefon Numarası, İletişim Konusu, İletişim izni, Mesaj İçeriği, Gönderme Tarihi ve Gönderme Saati, Üyelik Kaydına Ait Kullanıcı Adı, Login (şifre) Bilgileri,

 

 KVKK Md.9/1'de düzenlenen yurt dışına kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin açık rızanızın bulunması durumunda;

 

Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi amacıyla

Analitik-Performans Çerezleri ve Hedefleme-Reklam Çerezleri

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla

Ad, Soyad, Üyelik Kaydına Ait Kullanıcı Adı, Login (şifre) Bilgileri,

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı kurulları gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; aşağıdaki tabloda aktarılan kişisel verileriniz alıcılar ve aktarılma amaçları gösterilmektedir.

Alıcı / Amaç

Veriler

Google Inc.'ne ve Facebook’a

web sitesi analiz ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi

Analitik-Performans Çerezleri ve Hedefleme-Reklam Çerezleri;

Saklama ve arşiv hizmeti alınan hizmet sağlayıcısı Azure Avrupa’ya

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla

Ad, Soyad, Üyelik Kaydına Ait Kullanıcı Adı, Login (şifre) Bilgileri,

kişisel verileriniz aktarılabilir.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikâyette bulunulamaz.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili

  1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  1. d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  2. e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  4. g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Haklarınızı veri sorumlusuna yani bize başvurarak kullanabilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu

Gayrettepe Mahallesi Prof. Dr. Bülent Tarcan Cadde No: 5 Beşiktaş / İstanbul adresine yazılı olarak;

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinizi kullanarak Pakgida@hs01.kep.tr KEP adresine;

Veya sistemlerimizde size ait görünen e-posta adresinizi kullanarak kvkk@pakgida.com adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'den ulaşabilirsiniz.

PAK Gıda Üretim ve Paz. A.Ş.

 

KULLANIM KOŞULLARI VE GİZLİLİK BİLDİRİMİ

 

Yayın Hakkı

Pak Gıda Üretim ve Pazarlama A.Ş.'nin Internet sayfalarında Veri Koruma ve Veri Kullanma koşulları:

Güvenlik ve İlkeler

Pak Gıda Üretim ve Pazarlama A.Ş. (kısaca “Pakmaya”)'nin internet sayfalarından olan www.pakmayaprofesyonellerdunyasi.com ve bağlantılı diğer sayfalardaki verilerin kullanılması ve verilen bilgilerin güvenli olarak saklanması için ilgili yasanın kuralları geçerlidir. Pakmaya Profesyoneller Dunyası Internet sayfası, www.pakmayaprofesyonellerdunyasi.com, ziyaretçilerinin özellerine saygı duyar ve bu nedenle Internet sayfasındaki ziyaretleri süresince her adımın güvenli geçmesini ister ve sağlar. Bu nedenle ziyaretçilerin kişisel bilgilerinin, örneğin; ad, doğum tarihi, adres, e-mail, telefon numaraları vb. gibi, korunması ciddiye alınır. Internet sayfası ile ilgili olarak Pakmaya ilgili yasaya uymakta olup çok sıkı bir kontrol altında çalışmaktadır. Bu nedenle teknik tedbirler alınmıştır. Pak Gıda Üretim ve Pazarlama A.Ş. Veri Korumasını güncelleyebilir; bu yüzden   www.pakmayaprofesyonellerdunyasi.com   Internet sayfasına tüketicilerin arada bir bakması tavsiye edilir.

Pakmaya bu uygulama kapsamında elde edilen veya saklanan kullanıcı bilgilerinin gizliliğini sağlamayı aşağıdaki temel kurallar çerçevesinde taahhüt eder.

Bu doğrultuda; Kullanıcıların siteyi kullanabilmeleri için zorunlu olan ve verilen hizmetlerde ihtiyaç duyulan bilgiler alınmakta ve saklanmakta, kullanıcı bilgilerine yetkisiz erişimlerin engellenmesi için bilgi sistemleri üzerinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

Kullanıcı bilgileri, idari ve düzenleyici kurumlar, yargı ve yürütme mercileri tarafından istendiği takdirde yasal düzenlemeler çerçevesinde açıklanabilecektir. Destek hizmetleri almak amacıyla farklı kuruluşlarla çalışılması durumunda, bu firmaların gizlilik politikasına ve şartlarına uymalarının sağlanması için gereken özen gösterilecektir.

Pakmaya personeli tarafından katılımcı bilgilerine erişimler, işin yapılabilmesi için gerekli olan kısıtlı yetki seviyesi ile iş bölümü prensibi esas alınarak düzenlenmekte, bu suretle katılımcı bilgilerinin gizliliği korunmaktadır. Ziyaretçiler, www.pakmayaprofesyoneller dunyasi.com internet sayfasına Facebook ile Bağlan özelliğiyle giriş yaparlar Üyelik, kampanya veya diğer çalışmalar için kişisel bilgileri almak gerektiğinde, bu bilgilerin kullanılıp kullanılamayacağına, sayfa ziyaretçisi kendisi karar verip onaylar. Ziyaretçinin onayı ile alınmış olan kişisel bilgiler, onlardan gelen soruları yanıtlamak veya Pakmaya'dan almak istedikleri bilgiler için kullanılır. Pakmaya, www.pakmayaprofesyonellerdunyasi.com internet sayfası ve bağlantılı diğer sayfalardaki ziyaretçilerinin onayı olmadan onların hakkında bilgi toplamaz. Hiçbir şekilde internet sayfası ziyaretçileri, kullanıcıları veya tüketicilerinin kişisel bilgileri Pakmaya tarafından başka kişi ve kurumlara satılmaz veya herhangi başka bir şekilde kullanılmaz. Pakmaya çalışanları ve hizmet aldığımız bağlantılı ajanslar, onların çalışanları ve hizmet alınması olası olan diğer üçüncü şahıslar bu kurallara uymak zorundadırlar. Bu kurallar Pak Gıda Üretim ve Pazarlama A.Ş. internet sayfaları için hizmet veren tüm kişi ve kuruluşlar için geçerlidir. Şikâyet, Öneri, Anket ve Araştırmalar Müşteri Geri Besleme adına tüketiciden gelen kişisel bilgiler kayıt altına alındıktan sonra, tüketici isteklerini daha iyi yerine getirmek, ürünleri revize etmek, geriye dönük takip yapabilmek veya tüketiciyi bilgilendirmek için Pakmaya tüketicilerin kişisel bilgilerini tüketicinin onayı dahilinde edinmek isteyebilir ve yine bu amaçlar doğrultusunda bu bilgileri kendisine bağlı olan bir şirkete iletebilir. Kişisel bilgiler, ürünler hakkında yapılan anketler veya araştırmalar için kullanılacaktır. Hiçbir şekilde Internet sayfası ziyaretçileri, kullanıcıları veya tüketicilerinin kişisel bilgileri Pakmaya tarafından başka kişi ve kurumlara satılmaz veya herhangi başka bir şekilde kullanılmaz. Pakmaya çalışanları ve hizmet aldığımız bağlantılı ajanslar ve onların çalışanları ve hizmet alınması olası olan diğer üçüncü şahıslar bu kurallara uymak zorundadırlar. Bu kurallar Pak Gıda Üretim ve Pazarlama A.Ş.'nin internet sayfaları için hizmet veren tüm kişi ve kuruluşlar için geçerlidir.

Markalar, Logolar, Şirket Yazıları ve Diğerleri

Internet sayfasında olan Markalar, Logolar, Şirket yazıları, ürünler ve görseller koruma altındadır ve bu yüzden kullanılamaz. Bunların kullanılması, kopyalanması, çoğaltılması Fikri ve Sınai hakları ile ilgili yasa ve Kanun Hükmünde Kararname hükümleri gereğince suç oluşturur ve tazminat istenebilir.

Çerezler (Cookies)

Çerezler, web sunucusu tarafından tarayıcınız aracılığı ile bilgisayarınıza yerleştirilen küçük veri dosyalarıdır. Tarayıcınız ve sunucu arasında bir bağlantı sağlandığında site, çerezeler aracılığıyla sizi tanır. Çerezlerin kullanılma amacı, web sitesini ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamaktır. Kullanım amaçlarına göre dört çeşit çerez bulunmaktadır: Oturum Çerezleri, Performans Çerezleri, Fonksiyonel Çerezler ve Reklam ve Üçüncü Taraf Çerezleri. Web sitemizde   oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır . Oturum çerezleri, kullanıcının web sitemizden ayrılana dek tarayıcısında tutulan geçici çerezlerdir. Kalıcı çerezler ise kullanıcı tarafından silinmediği sürece kullanıcının tarayıcısında kalan çerezlerdir. Çerezlerin ömrü, kullanıcının yapmış olduğu tarayıcı ayarlarına bağlı olarak değişiklik gösterir.

Çerez (cookies) Türü Çerezin Fonksiyonu

Oturum Çerezleri      Bu tür çerezler şirketimiz web sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için gereklidir. Web sitesinin ziyaret edilebilmesini ve özelliklerinden faydalanılmasını bu çerezler sağlar. Oturum çerezleri, web sitesinde sayfalar arasında bilgileri taşıyabilmek ve bilgileri tekrardan girmek zorunluluğunu ortadan kaldırmak için kullanılmaktadır. Oturum çerezlerinden kritik çerezler (login vs. gibi) uygulama tarafından şifrelenmektedir.

Performans Çerezleri Bu çerezler aracılığıyla, sayfaların ziyaret sıklığı, varsa ilgili hata iletileri, sayfalarda geçirilen zaman ve kullanıcının web sitesini kullanma şekliyle ilgili bilgileri toplanır. Bu bilgiler aracılığıyla, web sitesinin performansının arttırılması sağlanır.

Fonksiyonel Çerezler Bu çerezler ile kullanıcının site içinde yapmış olduğu seçeneklerin hatırlanması sağlanır ve böylelikle kullanıcıya kolaylık sağlanmış olur. Bu çerezler ile kullanıcılara gelişmiş web özellikleri sağlanır.

Reklam Ve Üçüncü Taraf Çerezleri  Şirketimiz, web sitelerinde bazı fonksiyonları kullanma amacıyla, üçüncü taraf tedarikçilerine ait çerezleri kullanılır. (Örnek olarak, sosyal medya paylaşım araçlarının oluşturduğu çerezler). Web sitesinde reklam takibi yapan firmaların çerezleri de mevcuttur.

Genel olarak internet tarayıcıları, çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ön tanımlıdır. Tarayıcılar, çerezleri engelleyecek veya cihaza çerez gönderildiğinde kullanıcıya uyarı verecek şekilde ayarlanabilir. Çerezleri yönetmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgi almak için tarayıcının yardım menüsüne bakılabilir.

Çerezlerin silinmesi veya engellenmesi ile ilgili ayrıntılar ve çerezlerle ilgili genel bilgi için www.allaboutcookies.org adresinden bilgi alabilirsiniz.

Sorumluluk

Pak Gıda Üretim ve Pazarlama A.Ş.'nin internet sayfası ve sayfalarının içerikleri hazırlanırken dikkatlice kontrol edilir. Pak Gıda Üretim ve Pazarlama A.Ş. kendisine ait internet sayfası bilgilerinin başka kullanıcılar tarafından görüntülenmesi, kopyalanması ve aktarılması sırasında ortaya çıkabilecek olan hatalardan, Internet sayfasının kullanımı sırasında bilerek veya bilmeyerek verilen zararlardan sorumlu değildir. Bu zararlar; Software ve/veya bilgisayar virüslerini de kapsar.

Linkler

Pak Gıda Üretim ve Pazarlama A.Ş.'nin internet sayfası ve sayfaları, başka sayfaların linklerini içeriyorsa oradaki taslakların hazırlığından Pakmaya sorumlu değildir. Aynı zamanda ziyaretçilerin diğer sayfaların veri koruma koşullarını sorgulamaları ve bu koşulları okumaları tavsiye edilir.

Çocuklar

Çocukların yanlarında bir ebeveyn olmadan kişisel bilgi aktarımı yapmaları durumunda, yanlışlıkla çocuklar veya ebeveynler hakkında bilgi elde edilmiş olmasından Pakmaya sorumlu tutulamaz. Bu durumda onaylar her an e-mail yolu veya posta yolu ile iptal edilebilir.

İçerik Kullanımı

www.pakmayaprofesyonellerdunyasi.com   adresinde sunulan içerikler özenle ve dikkatle hazırlanmaktadır. Tarifler, “Püf Noktaları”, “Bunları biliyor musunuz?”, “Tarifler” ve “Ürünler” sayfasında yer alan içeriklerle ilgili olarak takipçilerin kullanacakları içerik ve sunulanlar içinde yer alan malzeme ve ürün özellikleri ile ilgili alerji, çölyak vb. sağlık problemlerinin olması durumundan Pakmaya sorumlu değildir.

Telif Hakkının korunması

Pak Gıda Üretim ve Pazarlama A.Ş. 'nin www.pakmayaprofesyonellerdunyasi.com internet sayfası ve bağlantılı diğer sayfalarının tüm hakları, sayfa ve sayfalar ile ilgili tüm yayınlama, kopyalama, çoğaltma ve değiştirme, ilgili teknik kurallar ve linkleme ve bu gibi işlemlerin hakları Pak Gıda Üretim ve Pazarlama A.Ş.'e aittir. Pakmaya'nın Internet sayfasındaki bütün içerikler (yazılar, görseller, grafikler, videolar vs.) Telif Hakkı ile korunmaktadır. Bu haklar, veritabanları ve buna benzerleri için de geçerlidir. Internet sayfasındaki tüm içerik için, şahsi kullanımlarda Pak Gıda Üretim ve Pazarlama A.Ş. 'den izin alınarak download edilebilir fakat çoğaltılamaz, yeniden kullanılamaz, kaydedilemez, değiştirilemez veya başka hiçbir türlü kullanılamaz. Ticari kullanımlara ise kesinlikle izin verilmemektedir. İzinsiz çoğaltılması, yeniden kullanılması, kaydedilmesi, değiştirilmesi Fikir ve Sanat Eserleri Yasası ilgili hükümleri gereğince suç oluşturur ve tazminat istenebilir.

leri gereğince suç oluşturur ve tazminat istenebilir.

Ücretsiz Danışma Hattı+90 212 267 07 25

E-BÜLTENE KAYIT OLUN